Analiza fundamentalna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna ma za zadanie ocenić zarówno cały organizm, jak i poszczególne komórki tego organizmu. Ma nam dać odpowiedź, które spółki dadzą nam największe szanse uzyskania ponadprzeciętnych zysków (zobacz dochód). Wykonanie takiej analizy wymaga zarówno czasu jak i niezbędnej wiedzy, którą możemy uzyskać z opracowań sporządzanych przez zawodowych analityków w biurach maklerskich lub bankach inwestycyjnych..Na podstawie analizy fundamentalnej określają oni tzw. wartość wewnętrzną spółki. Porównując aktualny kurs akcji możemy ocenić, czy spółka jest niedowartościowana – rekomendacje „kupuj”, ( istnieje duża szansa, że jej akcje będą rosły) czy przewartościowana – rekomendacje „sprzedaj”. Należy jednak pamiętać, że są to wyłącznie subiektywne wyceny, a więc nie możemy ich traktować jako 100% pewnych. Często zdarza się, że wyceny sporządzone przez analityków poszczególnych biur, znacznie się od siebie różnią. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, gdyż na analizę fundamentalną składa się zbyt wiele prognozowanych czynników, takich jak: globalna sytuacja makroekonomiczna, sytuacja makroekonomiczna regionu i sytuacja makroekonomiczna kraju (np. wysokość stóp procentowych, zadłużenie, wzrost gospodarczy), rozwój branży, prognozę zysków i dywidend spółki.

 

ANALIZA FUNDAMENTALNA 

Na analizę fundamentalną składa się:

 1. Analiza makroekonomiczna (globalna, regionu, kraju).
 2. Analiza sektorowa.
 3. Analiza sytuacyjna.
 4. Analiza finansowa.
 5. Wycena spółki.

Ad .1. Analiza makroekonomiczna.

Analiza makroekonomiczna powinna nam dać odpowiedź w jakiej fazie rozwoju znajduje się gospodarka światowa, regionalna i danego kraju oraz jaki jest jej wpływ na rynek akcji. Każda gospodarka rynkowa przechodzi cykliczne fazy ekspansji i recesji oraz stany przejściowe ( zobacz cykl koniunkturalny). Największy wpływ na sytuację ekonomiczną na świecie ma gospodarka USA ze względu na swoją wielkość oraz rolę dolara amerykańskiego w gospodarce światowej – około 80% obrotów wszystkich rynków finansowych. Dlatego dla każdego inwestora kluczem do zrozumienia cykli gospodarczych powinno być zrozumienie działania banku centralnego USA -FED-u. Następnym etapem jest ocena gospodarki strefy euro (drugiej pod względem wielkości) oraz krajów dalekowschodnich, szczególnie Chini Japonii.

Ostatnim krokiem jest ocena sytuacji gospodarczej danego kraju, w którym zamierzamy inwestować. Pomimo dobrej koniunktury na rynkach światowych, na konkretnym rynku może ona być diametralnie różna ze względu na złą sytuację gospodarczą, prowadzoną politykę gospodarczą lub zwiększone ryzyko inwestycyjne. Przy ocenie danego rynku powinniśmy kierować się następującymi głównymi kryteriami:

 • tempem wzrostu PKB;
 • spadkiem inflacji (zobacz na stronie wskaźnik inflacji);
 • deficytu budżetowego;
 • długu publicznego;
 • stopy bezrobocia. W następnej kolejności powinniśmy oceniać także sytuację polityczną: rolę polityków w decyzjach gospodarczych, rolę związków zawodowych, znaczenie partii populistycznych, akty prawne dotyczące rynku pracy gdyż wpływa ona na atrakcyjność inwestowania.

Wskaźniki makroekonomiczne mają wpływ na rynek w średnim i długim okresie. W krótkim okresie ich wpływ zależy od nastroju panującego na rynku. Często słabe wyniki są lekceważone na rynku wzrostowym (po lekkich zawirowaniach rynek wraca do trendu głównego) i odwrotnie. Jednak nie mogą być brane pod uwagę w szerszej perspektywie czasowej. W większości przypadków nagromadzenie złych danych powoduje odwrócenie trendu wzrostowego na rynku akcji.

Ad.2. Analiza sektorowa.

Analiza sektorowa ma za zadanie udzielić nam odpowiedzi na ile dany sektor, w którym działa spółka jest dla nas atrakcyjny z punktu widzenia inwestycji oraz ocenić poziom ryzyka w sektorze tz. ocenić szanse i zagrożenia dla rozwoju spółki funkcjonującej w określonym sektorze.

Do metod stosowanych w analizie sektorowej zalicza się

A) analizę pięcioczynnikową M. Portera;

B) mapę grup strategicznych;

C) analizę luki strategicznej;

D) krzywą doświadczeń;

E) metodę punktacji ważonej w ocenie atrakcyjności sektora.

Ad. 3. Analiza sytuacyjna.

Analiza sytuacyjna spółki jest kolejnym etapem analizy fundamentalnej. Dotyczy całego obszaru niezwiązanego bezpośrednio z jej finansami, takiego jak: tempo wzrostu sprzedaży wytwarzanego produktu (nie powinno spadać ), specyfika rynku, stosowana technologia, konkurencja krajowa i zagraniczna, kapitał ludzki (kadra zarządzająca oraz kwalifikacje pracowników). Do podstawowych metod analizy sytuacyjnej należy analiza SWOT oraz macierz BCG.

Ad. 4. Analiza finansowa.

Analiza finansowa spółki jest uważana przez wielu inwestorów za najważniejszą, a w zasadzie za decydującą o zakupie jej akcji. Dokonuje się jej na podstawie sprawozdania finansowego, w którego skład wchodzą:

 1. Bilans.
 2. Rachunek zysków i strat.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 5. Informacje dodatkowe.

 

Zobacz także interesujące frazy:

 • analiza fundamentalna spółki;
 • analiza techniczna i fundamentalna;
 • analiza fundamentalna forex;
 • analiza fundamentalna spółek.